capDPV

 

  

ban cat           ban es           in

  Inici / La pobresa en Espanya

LA POBRESA EN ESPANYA

 

Segons els criteris d’Eurostat, el llindar de pobresa està establert en el 60% de la mitjana nacional dels ingressos per unitat de consum de l'any anterior al considerat.

 

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020 2021

Llindar de pobresa anual

8.379 €

8.763 €

8.321 €

7.961 €

8.209 €

8.871 €

9.626 € 9.535 €

Llindar de pobresa mensual

698 €

703 €

693 €

663 €

684 €

739 €

802 € 795 €

Font: INE -  Institut Nacional d'Estadística.

  

 

      Població sota el llindar de pobresa

       (Considerant els diferents tipus de famílies en els llars).

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2021

Població Total

46.157.822

47.021.031

47.265.321

47.771.341

46.557.008

46.796.539

47.355.685

47.385.107

Pobres segons INE (I)

8.997.000

9.551.000

9.656.000

10.218.000

10.269.000

10.061.256

9.944.694

10.269.000
            En % de població 

19,8 %

20,7 %

20,8 %

22,2 %

22,3 %

21,5 %

21,0 %

21,7 %
 Pobres segons AROPE (II)

10.985.562

12.272.489

12.856.167

13.657.232

12.989.405

12.213.897

12.501.901

 13.181.467
            En % de població 

24,8 %

26,1 %

27,2 %

29,2 %

27,9 %

26,1 %

26,4 %

27,8 %

     (I) INE - Institut Nacional d'Estadística.

     (II) AROPE - (At Risk Of Poverty and/or Exclusion). Red Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social.

 

pobre grauÉs a dir, l'any 2021, un total de 13.181.467 persones, que suposen el 27,8% de la població resident a Espanya viu sota el llindar de Pobresa i/o Exclusió Social, o sigui, una quarta part (1/4) de la població viu en situació de pobresa sempre, amb crisi o sense crisi. El 80%, o 10.001.521 són de nacionalitat espanyola i el 20% és estrangera.

 

La taxa de pobresa entre les persones amb treball es manté al voltant del 14,3% de la població activa en 2021 (INE).

 

La pobresa severa

 

La pobresa severa es considera que són les persones que estan per sota del 40% de la mitjana de renda per unitat de consum de la població.

 

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020 2021

Llindar de pobresa per persona (anual)

8.378.€

8.763 €

8.321 €

7.961 €

8.209 €

8.871 €

9.626 € 9.535 €

Llindar de pobresa severa (anual)

5.586 €

5.842 €

5.547 €

5.307 €

5.473 €

5.681 €

6.417 € 6.357 €

Llindar de pobresa severa (mensual)

466 €

487 €

462 €

442 €

456 €

473 €

535 € 530 €

                 Font: AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion). Red Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió social.

 

        Població amb pobresa severa

2008

2010

2012

2014

2016

2018 

2020 

2021 

Població Total

46.157.822

47.021.031

47.265.321

47.771.341

46.557.008

46.572.132

47.355.685 47.385.107

Població amb severa pobresa

3.415.679

4.137.851

4.537.471

5.063.762

4.981.600

4.890.074

4.498.790 4.800.000

Població severa pobresa amb %  

7,4 %

8,8 %

9,6 %

10,6 %

10,7 %

10,5 %

9,5 %

10,3 %

           Font: AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion). Red Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió social.

 

Es adir, 4.800.000 de persones viuen a Espanya en situació de severa pobresa en 2021.

 

                  Pensions

                                                   1 de novembre de 2021   
           PENSIONS PER TRAMS DE QUANTIA - TOTAL SISTEMA 
TRAMS DE QUANTIA INCAPACITAT
PERMANENT
JUBILACIÓ VIUÏTAT ORFANDAT FAVOR
FAMILIAR
TOTAL
PENSIONS
Fins 150,00 € 2.608 88.612  49.161 17.079 890 158.350 158.350
De 150,01 a 250,00 2.820 54.309 46.846 135.088 4.919 243.982 243.982
De 250,01 a 300,00 2.360 38.827 62.214 26.108 692 130.201 130.201
De 300,01 a 350,00 8.257 66.248 184.474 19.420 657 279.056 279.056
De 350,01 a 400,00 9.979 100.724 106.996 15.317 1.035 234.051 234.051
De 400,01 a 450,00 18.962 292.818 131.057 11.590 603 455.030 455.030
Llindar de pobresa severa 1.500.670
De 450,01 a 500,00 16.203 86.230 67.219 13.065 8.739 191.456 191.456
De 500,01 a 550,00 135.940 79.766 84.442 8.323 12.331 320.802 320.802
De 550,01 a 600,00 39.928 84.361 63.991 11.975 1.301 201.556 201.556
De 600,01 a 650,00 73.397 149.003 81.947 12.329 1.023 317.699

317.699

De 650,01 a 687,00 62.412 768.942 353.833 4.196 865 1.190.249 1.190.249
Llindar de pobresa 3.722.432
De 687,01 a 700,00 21.929 270.169 124.320 1.464 304 418.195  
De 700.01 a 750,00 42.998 218.182 151.434 39.588 996 453.198  
De 750,01 a 800,00 53.010 182.280 111.361 2.120 883 349.654  
De 800.01 a 850,00 38.549 205.115 74.056 2.575 958 321.253  
De 850,01 a 900,00 41.915 359.415 70.485 1.972 732 474.519  
De 900,01 a 964,99 38.287 174.843 80.176 2.335 1.080 296.721
De 965,00 a 1.000,00 19.406 91.611 39.815 1.158 485 152.475
De 1.000,01 a 1.100,00 50.757 268.957 107.103 3.119 1.273 431.209  
De 1.100,01 a 1.200,00 40.143 243.826 79.518 3.065 1.054 367.606  
De 1.200,01 a 1.300,00 35.218 233.205 59.428 2.561 1.184 331.596  
De 1.300,01 a 1.400,00 28.831 210.087 46.827 2.043 643 288.431
De 1.400,01 a 1.500,00 24.083 182.329 46.298 979 378 254.067  
De 1.500,01 a 1.600,00 20.553 162.500 52.354 715 302 236.424  
De 1.600,01 a 1.700,00 17.931 148.521 28.549 548 202 195.751  
De 1.700,01 a 1.800,00 14.464 139.967 28.022 444 145 183.042  
De 1.800,01 a 1.900,00 11.708 120.863 15.811 329 110 148.821
De 1.900,01 a 2.000,00 10.108 113.801 5.487 410 119 129.925  
De 2.000,01 a 2.100,00 8.995 108.312 2.433 405 91 120.236  
De 2.100,01 a 2.200,00 8.620 103.115 571 440 105 112.851  
De 2.200,01 a 2.300,00 7.768 102.836 208 152 41 111.005  
De 2.300,01 a 2.400,00 7.217 94.436 133 60 6 101.852  
De 2.400,00 a 2.500,00 4.947 87.119 91 19 1 92.177  
De 2.500,01 a 2.600,00 3.980 116.731 71 28 1 120.811
De 2.601,01 a 2.707,47 3.913 114.231 53 5 - 118.202  
De 2.707,48 a 2.707,50 14.411 287.541 113 21 6 302.092  
Més de 2.707,50 8.748 55.786 104 10 5 64.653  
TOTAL 951.355 6.205.618 2.357.001 341.065 44.159 9.899.198  

 

En Novembre de 2021 mes del 38% de pensionistes, es adir, 3.722.432, viuen sota el llindar de pobresa cobrant menys de 687 €. de pensió (802 €/mes), i mes del 15% ó 1.500.432 pensionistes, viu sota el llindar de pobresa severa, cobrant menys 450€. de pensió (525 €/mes).

 

                  Prestacions en la desocupació 

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

  Contributiva

746.077

1.408.619

1.389.491

1.411.729

981.802

756.558

790.974

1.433.883

854.117
  Assistencial

632.273

800.776

1.604.754

1.589.349

1.480.527

1.234.285

1.053.869

1.119.794 984.082
       Suma

1.378.350

2.209.395

2.994.245

3.001.078

2.462.329

1.990.843

1.844.843

2.553.577 1.838.199
   Aturats EPA

1.810.600

3.207.900

4.696.600

5.965.400

5.457.700

4.237.800

3.304.300

3.722.900 3.024.000
  Sense prestació

432.250

998.505

1.702.355

2.964.322

2.995.371

2.246.957

1.459.457

1.169.323 1.185.801

              Dades del SEPE.- Servicio Público de Empleo Estatal.

              EPA - Encuesta de población Activa 

 

El 50% dels aturats no han cobrat ninguna prestació, i de l’altre 50% que cobren, el 60% sols cobren el subsidi assistencial de poc mes de 400 €. (sense cargues familiars), l’altre 40 % cobra la prestació contributiva durant 6 mesos que es el 70% de lo que ha cotitzat i després dels 6 mesos el 50% i fins un màxim de 2 anys, depenent del temps que han cotitzat. En 2020 el màxim que pots cobrar de prestació contributiva es de 1098 € si no tens fills, i 1412 si tens dos o mes fills.

 

    Desnonaments

 

Article 47 de la Constitució Espanyola:

Tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Els poders públics han de promoure les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret.

desnonamemts 

Article 39 de la Constitució Espanyola:

Els poders públics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica de la família. Els poders públics asseguren, així mateix, la protecció integral dels fills, iguals davant la llei amb independència de la filiació, i de les mares, sigui quin sigui el seu estat civil.

 

En aquest dos articles de La Constitució se garanteix l’habitatge com element imprescindible per la vida, per tant si n'hi ha algun ciutadà o família que se li desdona per falta de pagament (sigui per no poder pagar la hipoteca o el lloguer), l’administració de justícia te que assegurar-se de que aquest individuo o família te un lloc alternatiu on habitar, de lo contrari s’està dictant sentencia anticonstitucional.

 

En Espanya han hagut 730.257 desnonaments en 11 anys, 167 cada dia i les garanties constitucional d’habitatge i protecció als ciutadans, no sempre han segut respectades per l’administració de Justícia.

 

           Desnonaments 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Per Impago de Lloguer       38.141 36.044 35.677 34,191 35.667 37.285 36.467 21.145 28.700
Per Impago d'Hipoteca       25.811 28.877 29,225 26.397 22,330 18.945 17.411 6.915 12.300
       Total  93.636 77.854 67.239 63.952 64.921 64.902 60.588 57.997 56.230 53.878 28.060 41.000

                Dades: Consell General del Poder Judicial.

 

Segons “Caritas” en Espanya n’hi han des de fa mol temps (mes de 30 anys), 40.000 persones sense llar, es adir, viuen literalment al carrer, si be, la meitat poden estar acollits en un alberge temporalment (en alguns sols tres dies), l’altra meitat dormen al carrer. (mes informació en Dormir al carrer).

 

S'estima que més de 17.000 persones s'han suïcidat a Espanya per problemes econòmics durant els últims deu anys, es adir, 1700 persones per any.

 

    Pobresa Internacional

 

Segons es detalla en la web d’Oxfam Intermón i en el seu l’informe 2018 ”Premiar la feina, no la riquesa":

 

dona basurero-     Al món, n'hi han 1.400 milions de persones que viuen en pobresa extrema i gairebé 900 milions pateixen fam, no tenen accés a l'aigua potable i als altres serveis bàsics com la salut o l'educació.

 

-     En l'any 2017 es va produir el major augment de la història en el número de fortunes que superen els mil milions de dòlars, amb un nou mil milionari cada dos dies. En 12 mesos, la riquesa d'aquesta elit ha augmentat en 762.000 milions de dòlars, aquest increment podria haver acabat amb la pobresa extrema al món fins a 7 vegades.

 

-     El 82% del creixement de la riquesa mundial durant aquest any de 2017, va anar a parar a mans del 1% més ric, mentres que la del 50% més pobre de la població mundial no va augmentar res.

 

-    Les últimes dades de "Credit Suisse" indiquen que 42 persones posseeixen actualment la mateixa riquesa que 3.700 milions de persones més pobres del món. El 11% més ric segueix acumulant més riquesa que la resta de la humanitat.

 

-     Les 3 persones més riques dels Estats Units tenen tanta riquesa com la meitat més pobra de la població del país (uns 160 milions de persones).

 

en basurero-     A Indonèsia, els 4 homes més rics tenen tanta riquesa com els 100 milions de persones més pobres.

 

15 milions de ciutadans (entre ells menors d’edat), se veuen obligats a arreplegar materials reciclables en grans ciutats con metalls, plàstic o cartó, vivint en xaboles en els mateixos abocadors amb l'olor putrefacte e infeccions que se poden agafar en aquestes condicions. Mes informació en la pàgina Viure en Basureros.  

 

La pobresa mundial es un crònic insuperable i ara esta incrementant-se degut a la pandèmia. Segons el Banc Mundial en 2021 n’haurà un augment de la pobresa en 150 milions, situant-se en mes de 1.600 milions de ciutadans. La FAO (Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura), preveu un augment semblant de gent que patirà fam situant-se en 900 milions de ciutadans. Estes situacions se poden erradicar si s’organitza el treball i l’economia com se descriu en esta web en SOCIALITZACIÓ a nivell internacional.

 

Segons el "Tercer Informe d'Exclusió Residencial a Europa 2018" elaborat per FEANTSA  i la Fundació Abbé Pierre, 11 milions d'europeus no tenen un allotjament adequat i viuen al carrer, en recursos socials o allotjats a cases de tercers.

 

Totes estes situacions son conseqüència de la producció privatitzada i la seva economia capitalista i tenen que eliminar-se per que la població pugue viure en condicions dignes.

 

 

  INICI


SOCIALITZACIÓ


DORMIR AL CARRER


POBRESA


L'EXPLOTACIÓ
DE L'HOME
PER L'HOMEECONOMIA


VIURE EN
BASUREROSELS PARADISOS
FISCALSCONTACTE