cap v                                                                                                             es              cat             

 

 

 

Inici / La pobresa en Espanya

LA POBRESA EN ESPANYA

 

 Segons els criteris d'Eurostat, el llindar de pobresa està establert al 60% de la mitjana nacional dels ingressos per unitat de consum de l'any anterior al considerat.

 

 Llindar de pobresa   

  2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Llindar de pobresa anual 8.379 € 8.763 € 8.321 € 7.961 € 8.209 € 8.871 € 9.626 € 10.088 €
Llindar de pobresa mensual 698 € 703 € 693 € 663 € 684 € 739 € 802 € 840 €

Font: AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion). Red Europea de Lluita contra la Pobresa i Exclusió Social.

 

Població sota el llindar de pobresa            

(Considerant els diferents tipus de families en els llars).

  2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Població total 46.157.822 47.021.031 47.265.321 47.771.341 46.557.008 46.796.539 47.355.685 47.807.612
Pobres segons AROPE 10.985.562 12.272.489 12.856.167 13.657.232 12.989.405 12.213.897 12.501.901 12.300.000
        En % de la població   24,8 % 26,1 % 27,2 % 29,2 % 27,9 % 26,1 % 26,4 % 26,0 %

 AROPE - (At Risk Of Poverty and/or Exclusion). Red Europea de Lluita contra la Pobresa i Exclusió Social.

     

pobre grao   

És a dir, a l'any 2022 un total de 12.300.000 persones, que suposen el 26,0% de la població resident a Espanya viu sota el llindar de Pobresa i/o Exclusió Social, és a dir, una quarta part (1/4 ) de la població viu en situació de pobresa sempre, amb crisi o sense crisi. El 80% o 9.840.000 són de nacionalitat espanyola i la resta el 20% és estrangera.

 

Pobresa severa

 

La pobresa severa es considera que són les persones que estan per sota del 40% de la mitjana de renda per unitat de consum de la població. 

 

  2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Llindar de pobresa per persona (anual) 8.379 € 8.763 € 8.321 € 7.961 € 8.209 € 8.871 € 9.626 € 10.088 €
Llindar de pobresa severa (anual) 5.586 € 5.842 € 5.547 € 5.307 € 5.473 € 5.681 € 6.417 € 6.725 €
Llindar de pobresa severa (mensual) 466 € 487 € 462 € 442 € 456 € 473 € 535 € 560 €

         Font: AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion). Red Europea de Lluita contra la Pobresa i Exclusió Social.

 

 

 

Població en pobresa severa        

  2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Població total 46.157.822 47.021.031 47.265.321 47.771.341 46.557.008 46.796.539 47.355.685 47.807.612
Poblacio en severa pobresa 3.415.679 4.137.851 4.537.471 5.063.762 4.981.600 4.890.074 4.498.790 4.200.000
Població en severa pobresa en % 7,4 % 8,8 % 9,6 % 10,6 % 10,7 % 10,5 % 9,5 % 8,9 %

              Fuente: AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion). Red Europea de Lluita contra la Pobresa i Exclusió social.

 

És a dir, 4.200.000 de persones viuen a Espanya en situació de severa pobresa el 2022.

 

Pensions

 

Al novembre del 2021 més del 38 % de pensionistes, és a dir, 3.722.432, viuen sota el llindar de pobresa cobrant menys de 687 €. de pensió (802 €/mes), i més del 15% o 1.500.432 pensionistes viuen sota el llindar de pobresa severa, cobrant menys 450 €. de pensió (525 €/mes). Font: Seguretat Social.

 

 

Prestacions per desocupació           

  2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Prestació Contributiva 1.408.619 1.389.491 1.411.729 891.802 756.558 790.974 1.433.883 810.390
Prestació Asistencial 800.776 1.604.754 1.589.349 1.480.527 1.234.285 1.053.869 1.119.794 948.106
       Total  2.209.395 2.994.245 3.001.078 2.462.329 1.990.843 1.844.843 2.553.577 1.758.496
Aturats segons l'EPA 3.207.900 4.696.600 5.965.400 5.457.700 4.237.800 3.304-300 3.722.900 2.919.400
Sense Prestació 998.505 1.702.455 2.964.332 2.995.371 2.246.957 1.459.457 1.169.323 1.160.904

                   Dades de l'INEM.- Institut Nacional d'Ocupació (Últim mes de l'any) i EPA (Enquesa de Població Activa)

 

deshaciosEn 2022 el 50% dels aturats no cobren cap prestació, i de l'altre 50% que cobren, el 60% només cobren el subsidi assistencial de poc més de 450€. (sense càrrecs familiars), l'altre 40% cobra la prestació contributiva durant 6 mesos, que és el 70% del que ha cotitzat i després dels 6 mesos el 50% i fins a un màxim de 2 anys, depenent del temps que han cotitzat. El 2022 el màxim que pots cobrar de prestació contributiva és de 1.182 € si no tens fills, i 1.519 si en tens dos o més.

 

Desnonaments

 

Article 47 de la Constitució Espanyola: Tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret.

 

Article 39 de la Constitució espanyola: Els poders públics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica de la família. Els poders públics asseguren, així mateix, la protecció integral dels fills, iguals davant la llei amb independència de la seva filiació, i de les mares, sigui quin sigui el seu estat civil.

 

En aquests dos articles de La Constitució es garanteix l'habitatge com a element imprescindible per a la vida, per la qual cosa si hi ha algun ciutadà o família que se'l desnona per falta de pagament (sigui per hipoteca o per no pagar el lloguer), l'administració de justícia ha de assegurar-se que aquest individu o família té un lloc alternatiu on habitar, en cas contrari sestà dictant sentència anticonstitucional.

 

A Espanya hi ha hagut 676.593 desnonaments en 12 anys, 223 cada dia hàbil i les garanties constitucional d'habitatge i protecció als ciutadans no han estat sempre respectades per l'administració de justícia.

 

   Desnonamens

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Per impago d'alquiler     38.141 36.044 35.677 34.191 35.667 37.285 36.467 21.145 28.993 27.533
Per impago d'hipoteca     25.811 28.877 29.225 26.397 22.330 18.945 17.411 6.915 10.103 8.509
Altres causes                     2.263 2.225
        Total  77.854 67.239 63.952 64.921 64.902 60.588 57.997 56.230 53.878 29.406 41.359 38.267
Dades: Consell General del Poder Judicial  

 

S'estima que més de 17.000 persones s'han suïcidat a Espanya per problemes econòmics durant els darrers deu anys, 1700 persones per any.